Kirjanike võrdlus

Loe läbi kahe kirjaniku võrdlev intervjuu, luuleteoste analüüs ning mõned artiklid kummaltki autorilt.

Võrdle Viivi Luige ja Elo Viidingu maailmavaadet, suhtumist ellu, kirjandusse, armastusse, lähiajalukku ja eestlusesse. Kas kirjanikel on lootusrikas ellusuhtumine? Milliseid ühiskondlikke probleeme luuletajad oluliseks peavad?

Ülesandeid luule käsitlemiseks

Ülesandeid Elo Viidingu ja Viivi Luige luule käsitlemiseks kirjanduse tunnis või kodus iseseisvalt:

 1. Võrdle Viivi Luige ja Elo Viidingu loomingut.
 2. Leia Elo Viidingu luuletuste hulgast 3 lemmikut ning põhjenda, miks just need valisid.
 3. Leia Viivi Luige luuletuste hulgast 3 lemmikut ning põhjenda, miks just need valisid.
 4. Vali üks luuletus antud autorite loomingust ning vasta järgnevatele küsimustele kasutades valitud luuletust (igale küsimusele ei saa mõne luuletuse puhul vastata, vasta neile, millele saad). Need küsimused on abiks sinu luuletuse analüüsimisel:
  1. Kes on kõneleja? Missugune ta on?
  2. Kas luuletustel võiks olla kindel adressaat (vanusest, soost vms lähtudes), kas kedagi võiks see luuletus rohkem kõnetada? Keda mitte? Miks?
  3. Mis on sündmuseks või probleemiks luuletuses?
  4. Kas ja kuidas võiksid määratleda luuletuse aja (kellaaeg, tähtpäev, aastaaeg, sajand, ajastu jne...)?
  5. Mis on tegevuspaigaks (siseruum või loodus, linn või maakoht, maa või meri, riik jne...)?
  6. Mis on luuletuse keskne mõte?
  7. Mis on luuletuse eesmärk?
  8. Milline on luuletuse toon ning kuidas on see saavutatud?
  9. Sõnasta kõik tegevused luuletuses.
  10. Parafraseeri luuletus.
  11. Arutle sõnakasutuse üle. Millised ilmekad, ebaharilikud sõnad?
  12. Milliseid kujundeid on luuletuses kasutatud?
  13. Milliseid sümboleid on luuletuses kasutatud? Kas on kasutatud allegoorikat?
  14. Kui võimalik, leia luuletusest metafoore, isikustamist, metonüümia (e. kõnekujundid), võrdlus jne...
  15. Milline on luuletuse kompositsioon?
  16. Kuidas esitaksid seda luuletust klassile? Kas ning millist liikumist kasutaksid? Kas kasutaksid abivahendeid ning kaasaksid teisigi õpilasi?
 5. Moodustage grupp ning kasutades antud autorite luuletusi, looge luulekava, mida saate klassis esitada.
 6. Dramatiseerige luuletus (esitage näidendina).